Jak zostać tłumaczem przysięgłym rumuńskiego?

MIW 27.10.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rumuńskiego?


Tłumacz przysięgły to osoba, która znacznie wspomaga prowadzenie wymiany międzynarodowej. Jak bowiem miałby sobie poradzić w naszym kraju obywatel Rumunii, chcący złożyć swoje dokumenty do dowolnego urzędu, gdyby nie były przetłumaczone i poświadczone? Wątpliwym jest, by urzędnicy posługiwali się rumuńskim w stopniu umożliwiającym im bezbłędne zrozumienie dokumentu. Nawet jeśli by tak było, prawo polskie i tak wymaga by każdy dokument okazywany w polskim urzędzie przeszedł przez ręce tłumacza przysięgłego języka rumuńskiego, który jest uprawniony do tłumaczenia takich dokumentów dzięki temu, że spełnił szereg stawianych przed nim wymagań.

Co zrobić, żeby zostać tłumaczem przysięgłym języka rumuńskiego?

Warunki, jakie należy spełnić, by zostać tłumaczem przysięgłym języka rumuńskiego, są ściśle wyznaczone przez prawo. Tłumacz przysięgły to bowiem instytucja, o której w Polsce stanowią akty prawne – najważniejszym z nich jest Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. To właśnie ona określa, co osoba aspirująca do zawodu tłumacza przysięgłego języka rumuńskiego powinna zrobić, by móc ten zawód wykonywać. Choć istnieje szereg warunków, najważniejszym i najtrudniejszym z nich jest zdanie dwuetapowego egzaminu, który dokładnie sprawdza nie tylko znajomość języka, ale również poziom obeznania z terminologią prawniczą oraz z zagadnieniami prawa w bardziej ogólnym ich pojmowaniu. Nie wystarczy bowiem być w stanie komunikować się w języku rumuńskim – tłumacząc dokumenty należy znać prawo i terminologię funkcjonującą w obydwu krajach tak, by nie popełnić błędów. Pierwszym etapem sprawdzenia znajomości wyżej wymienionych kompetencji jest egzamin pisemny. Podczas tego etapu każdy kandydat musi przetłumaczyć cztery teksty – dwa z języka polskiego i dwa z języka rumuńskiego. Zadanie jest o tyle trudne, że tłumacz nie może korzystać z żadnych źródeł elektronicznych i musi pisać ręcznie. Czas trwania egzaminu to cztery godziny i jest to naprawdę ciężka przeprawa. Ci, którym uda się uzyskać co najmniej 150 punktów na 200, podchodzą do egzaminu ustnego. Bada on umiejętności w zakresie dwóch kolejnych rodzajów tłumaczeń – tłumaczenia konsekutywnego i tłumaczenia a vista. Aby zdać ten etap egzaminu, kandydat, oprócz wcześniej wymienionych kompetencji, musi posiadać dobrą pamięć oraz umiejętność szybkiego przetwarzania informacji. Bez tego nie będzie on w stanie wykonać pierwszego zadania, czyli tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na język rumuński. Polega ono na tym, że tłumacz słucha tekstu we fragmentach, po każdym z nich tłumacząc usłyszany tekst. Kolejny rodzaj tłumaczenia sprawdzany podczas egzaminu, tłumaczenie a vista, wiąże się z tym, że tłumacz czyta tekst w języku rumuńskim, jednocześnie tłumacząc go na głos na język polski. Za ten etap również można uzyskać 200 punktów, a minimalną ilością gwarantującą zdanie egzaminu jest 150 punktów. Należy pamiętać, że zdanie egzaminu to nie jedyny warunek. Są inne, których można nie spełniać w momencie podejścia do egzaminu, ale bez ich wypełnienia nie można wykonywać zawodu tłumacza przysięgłego. Te warunki to:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa UE/EFTA,
  • znajomość języka polskiego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • brak wyroków za przestępstwa umyślne, skarbowe lub nieumyślne, ale popełnione przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
  • ukończenie studiów magisterskich.

Osoba, która je spełni, składa przysięgę Ministrowi Sprawiedliwości i zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych. Od tej pory może pełnić swoje obowiązki.

Rezultaty egzaminów na tłumacza przysięgłego języka rumuńskiego

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka rumuńskiego od roku 2011 odbył się już 5 razy. Zwykle jego zdawalność była bardzo wysoka – egzamin pisemny w 2013 i 2015 roku zdali wszyscy podchodzący. Ogólna zdawalność kształtuje się na poziomie dobrym – wynosi ona około 70%, jeśli chodzi o egzamin pisemny. Mimo to, niektóre osoby nie zdołały przejść etapu ustnego lub nie dopełniły jeszcze niektórych wymaganych warunków – z tego powodu na 9 osób, dwie nie rozpoczęły jeszcze praktyki. Jest to jednak stosunkowo mała liczba, można więc wnioskować, że jakość pracy tak dobrze przygotowanych tłumaczy przysięgłych języka rumuńskiego jest wysoka.

Jak widać, regularnie pojawiają się nowe osoby dobrze przygotowane do pełnienia roli tłumacza przysięgłego języka rumuńskiego. Z sukcesem zdają egzamin i przechodzą weryfikację prowadzoną według podawanych przez prawo warunków. Jak więc widać, zdobycie kwalifikacji tłumacza przysięgłego nie jest niemożliwe, zachęcamy do tego serdecznie!